Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

Uścisk dłoni

wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 573/13) stwierdził, że aby żądać od przedsiębiorstw, w których posiadaniu są linie przesyłowe (energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz inne) wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest konieczne wcześniejsze ustanowienie służebności przesyłu. Zdaniem Sądu właściciel nieruchomości może nie być zainteresowany ustanowieniem służebności, jednocześnie nie można ograniczać właściciela nieruchomości w jego prawach zagwarantowanych w Konstytucji RP. Jednakże - jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku: „ Właściciel może kierować roszczenie na podstawie art. 224-225 w związku z art. 230 i 252 § 2 kodeksu cywilnego tylko za okres przeszły korzystania z jego nieruchomości...” - czyli do momentu wytoczenia powództwa.