Wpis hipoteki przymusowej na rzecz ZUS

Młotek sędziowski

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego podjęto w składzie 7 sędziów dnia 10 października 2014 roku (sygn. akt: III CZP 28/14) :

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.”

Zdaniem Sądu Najwyższego małżonek dłużnika mający odpowiadać za dług majątkiem wspólnym musi uczestniczyć w postępowaniu określającym zaległości składkowe dłużnika. Tylko w ten bowiem sposób małżonek dłużnika będzie miał zapewnioną najpełniejszą ochronę swoich praw. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu do przedmiotowej Uchwały Sąd Najwyższy, interpretacja przepisów regulujących hipotekę przymusową wymaga ścisłej wykładni, ponieważ ustanowienie hipoteki - będącej ograniczonym prawem rzeczowym - ma bezpośredni wpływ na przysługujące małżonkowi dłużnika prawo własności obciążonej nieruchomości podlegające szczególnej ochronie. Biorąc pod uwagę powyższe, w pełni uprawnione jest twierdzenie, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka wyłącznie wtedy, gdy została ona doręczona obojgu małżonkom.