Nowa klauzula w rejestrze UOKiK

Dokumenty

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 12 czerwca 2012 roku (sygn. akt XVII AmC 1039/09) uznał za klauzulę sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająca interesy konsumenta następujący zapis zawarty w umowach ubezpieczenia:

„W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową".

Oznacza to, iż Sąd uznał takie postanowienie umowne za tak zwaną klauzulę abuzywną, w efekcie czego została ona wpisana do rejestru prawdzonego przez UOKiK pod pozycją 6044, a co za tym idzie zapisy w tym brzmieniu zawarte w umowach ubezpieczeniowych zawieranych z konsumentami zgodnie z brzmieniem art. 3851 §1 kodeksu cywilnego nie są wiążące.

Źródło: www.uokik.gov.pl