Nowa klauzula w rejestrze UOKiK

3aa

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 12 czerwca 2012 roku (sygn. akt XVII AmC 1039/09) uznał za klauzulę sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająca interesy konsumenta następujący zapis zawarty w umowach ubezpieczenia:

„W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową".

Oznacza to, iż Sąd uznał takie postanowienie umowne za tak zwaną klauzulę abuzywną, w efekcie czego została ona wpisana do rejestru prawdzonego przez UOKiK pod pozycją 6044, a co za tym idzie zapisy w tym brzmieniu zawarte w umowach ubezpieczeniowych zawieranych z konsumentami zgodnie z brzmieniem  art. 3851 §1 kodeksu cywilnego nie są wiążące.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Wpis hipoteki przymusowej na rzecz ZUS

2aa

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego podjęto w składzie 7 sędziów dnia 10 października 2014 roku (sygn. akt: III CZP 28/14) :

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.”

Zdaniem Sądu Najwyższego małżonek dłużnika mający odpowiadać za dług majątkiem wspólnym musi uczestniczyć w postępowaniu określającym zaległości składkowe dłużnika. Tylko w ten bowiem sposób małżonek dłużnika będzie miał zapewnioną najpełniejszą ochronę swoich praw. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu do przedmiotowej Uchwały Sąd Najwyższy, interpretacja przepisów regulujących hipotekę przymusową wymaga ścisłej wykładni, ponieważ ustanowienie hipoteki - będącej ograniczonym prawem rzeczowym - ma bezpośredni wpływ na przysługujące małżonkowi dłużnika prawo własności obciążonej nieruchomości podlegające szczególnej ochronie. Biorąc pod uwagę powyższe, w pełni uprawnione jest twierdzenie, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka wyłącznie wtedy, gdy została ona doręczona obojgu małżonkom.

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

1aa

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 573/13) stwierdził, że aby żądać od przedsiębiorstw, w których posiadaniu są linie przesyłowe (energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz inne) wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest konieczne wcześniejsze ustanowienie służebności przesyłu. Zdaniem Sądu właściciel nieruchomości może nie być zainteresowany ustanowieniem służebności, jednocześnie nie można ograniczać właściciela nieruchomości w jego prawach zagwarantowanych w Konstytucji RP. Jednakże - jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku: „ Właściciel może kierować roszczenie na podstawie art. 224-225 w związku z art. 230 i 252 § 2 kodeksu cywilnego tylko za okres przeszły korzystania z jego nieruchomości...” - czyli do momentu wytoczenia powództwa.

Kancelaria Prawna Efekt-lex Radca Prawny Piotr Walisiewicz
ul. Traugutta 32 lok 3
96-500 Sochaczew

tel 46 861 56 79 lub 537 372 489
mail: kancelaria@efekt-lex.pl

biuro w Warszawie
ul. Obornicka 29 lok 10
02-953 Warszawa
mail: sekretariat@efekt-lex.pl